www.tubeamp.sk & cz

NF zosilňovač s elektrónkou PCL86 alebo ECL86

Roman Žipaj - OM0ARZ                  e-mail autorae-mail autorae-mail autoraÚvod :


     Tento elektrónkový zosilňovač som si postavil technológiou vrabčieho hniezda niekedy okolo roku 1988, pretože som si chcel vyskúšať aj nejaký zosilňovač s elektrónkou v dobe, kedy už elektrónky vyšli z módy. Pôvodne som ho napájal jednocestne usmerneným sieťovým napätím a budil cez oddeľovací transformátor (lebo som nemal transformátor s napäťím pre anódy elektrónok). Pred takýmto riešením každého dôrazne varujem, pretože tu hrozí nebezpečenstvo vážneho úrazu elektrickým prúdom !

     Elektrónka PCL86 bola vyvinutá do koncového stupňa NF zosilňovača TV prijímačov. Jej triodová časť zodpovedá jednej trióde elektrónky ECC83, pentóda je hodnotami blízka elektrónke EL84, ale má menšiu anódovu stratu. Strmosť pentódy je 10,5 mA/V, takže v pentóde je možné dosiahnúť veľké zosilnenie a výstupný výkon až 3,8W pri maximálnej anódovej strate 9,0W a napájacom napätí 300V. Max anódový prúd pentódy je 39mA, prúd tieniacej mriežky je 6,5mA. Elektrónka je taktiež zaujímavá svojou konštrukciou, pretože triodový aj pentódový systém je umiestnený vedľa seba, pričom triódová časť je podstatne nižšia, aby nebola náchylná k mikrofoničnosti. Elektrónka ECL86 je rovnakej konštrukcie a pôvodne bola určená pre koncové stupne rozhlasových prijímačov a stereofónnych gramofónov. Rozdiel oproti PCL86 je iba v žeravení 6,3V/700mA (PCL86 je žeravená prúdom 300mA pri napätí cca 13,3V) a v dosiahnutom maximálnom výkone až 4W. S týmito elektrónkami je možné konštruovať aj dvojčinné koncové stupne s maximálnym výkonom až 14,3W pri napájacom napätí 300V.
Technické údaje :


Napájacie napätie 235V
príkon zo siete 230V mono verzia 15W, stereo verzia 30W
Výstupný výkon (jeden kanál) 3W RMS - THD 10%)
Rozmery modulu zosilňovača (s elektrónkou) 77 x 60 x cca 80 mm


Schéma zapojeniaPopis zapojenia :


     Schéma zapojenia je prevzatá z dokumentácie TVP Tesla 4243 U - Spoletto, 4245 U - Martino. Urobil som tak z dôvodu že toto zapojenie jednočinného (SE) koncového zosilňova bolo overené sériovou výrobou uvedených modelov TVP, ako aj z dôvodu pomerne dobrej dostupnosti originálnych výstupných transformátorov typu 9WN 676 26. V zapojení som urobil iba tri zmeny a to zmena katódového odporu pentódy R9 z 220R na 150R, tj. na hodnotu doporučenú v [1] (týmto sa zvýšil anódový prúd pentódy z cca 22mA na cca 34mA a tým pádom sa zvýšil aj výstupný výkon asi o tretinu), výrobca chcel zrejme predĺžiť životnosť koncovej elektrónky. Ďalšou zmenou je výmena rezistora v obvode spätnej väzby (označený R224 v pôvodnej schéme) kôli napäťovému namáhaniu (max. prevádzkové napätie bežných rezistorov je iba 150V a tu je na nich prakticky plné napájacie napätie) za rezistory R4 a R5, ktoré v sériovej kombinácii majú rovnakú hodnotu. Poslednou zmenou je výmena kondenzátora C4 z pôvodných 50uF na 47uF, pretože hodnota 50uF sa dnes bežne nevyrába. S týmito hodnotami má zosilňovač pomerne vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku v rozsahu 45Hz - 50KHz s poklesom zosilnenia -3dB, pri použití výstupného transformátora pôvodne určeného k elektrónke PCL82 / ECL82 (typ 9WN 676 04) dokonca v rozsahu 30Hz - 70KHz, takže frekvenčný rozsah je ovplyvnený hlavne kvalitou výstupného transformátora. Pre stereo verziu je potrebné postaviť zosilňovače dva, napájané môžu byť zo spoločného zdroja. Vhodné výstupné transformátory ako aj sieťový transformátor od Poľskej firmy Indel je možné kúpiť napríklad vo firme AVELMAK Snina - www.avelmak.sk, ale sú pomerne drahé.DPS 77 x 60 mm (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení) Rozmiestnenie súčiastok (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)Napájací zdroj :


     Konštrukcia napájacieho zdroja je silne závislá od použitého transformátora a elektrónok. Ja som si previnul transformátor zo zdroja k počítaču PMD85 na C jadre. Primárne vinutie som ponechal, iba som navinul nové sekundárne vinutia 190V/120mA a 13,25V/600mA (pre stereoverziu s PCL86). Pokiaľ máte nejaký transformátor z elektrónkového zariadenia, väčšinou sa dá použiť. Pokiaľ je na transformátore napätie pre žeravenie 6,3V a použijete elektrónky ECL86, nemáte problém. Problém ale je väčšinou elektrónky ECL86 zohnať. Ak máte iba elektrónky PCL86 a napätie pre žeravenie 6,3V, problém sa dá vyriešiť násobičom napätia (kapacita elektrolytov 4700uF/10V), alebo ak má transformátor aj 4V pre usmerňovačku, je výhodnejšie vinutie 6,3V a 4V zapojiť do série, usmerniť mostíkom a vyhladiť elektrolytom cca 2200uF/16V. Pri žeravení elektrónok jednosmerným prúdom väčšinou nie je potrebný ani trimer na potlačenie brumu, ale treba pripojiť - pól žeravenia s kostrou zosilňovača. Ak použijete žeravenie striedavým prúdom, tak použjite plné vodiče (nie lankové) s prierezom 0,5 - 0,75mm2 a po celej dĺžke ich stočte, pretože stočením vodičov výrazne obmedzíte vyžarovanie sieťového brumu v zosilňovači.

     O niečo jednoduchšia situácia je s anódovým napätím. Ja som staval stereo zosilňovač, takže aj zdroj je na to dimenzovaný. Pre mono verziu sú uvedené hodnoty v zozname súčiastok v zátvorke. Ideálne je ak má transformátor výstupné napätie 190 - 220V. Ak má transformátor napätie vyššie, je potrebné použiť zrážací rezistor alebo stabilizátor, na ktorom však bude pomerne veľká strata a prevádzka zosilňovača by bola neekonomická. Zapojenie zdroja anódového napätia je klasické, striedavé napätie je dvojcestne usmernené usmerňovacím mostíkom, (alebo dvoma diódami 1N4007, ak máte transformátor so symetrickým sekundárnym vinutím). Po usmernení sa cez rezistor 10R/3W (22R/3W) nabíja elektrolytický kondenzátor 180uF/400V (100uF/400V). Úlohou tohto rezistora je ochrana usmerňovača pred veľkým prúdom pri vybitých elektrolytických kondenzátoroch ako aj lepšie potlačenie zvlnenia napájacieho zdroja. Za ním nasleduje rezistor 100R/3W (220R/3W) a ďalší kondenzátor 180uF/400V (100uF/400V).


Schéma zapojenia

     Vzhľadom k variabilite použitých súčiastok v napájacom zdroji a jednoduchosti dosku plošných spojov neuvádzam.Konštrukcia, oživenie a nastavenie :


     Na doske plošných spojov (ďalej len DPS) najprv vyvŕtajte všetky otvory vrtákom ø=0,8mm, potom zväčšite otvory na prichytenie DPS vrtákom ø=3mm, pre päticu elektrónky ako aj vstupy a výstupy zosilňovača vrtákom ø=1,2mm. Na doske je počítané s rôznymi druhmi pätíc pod elektrónku, stačí ak vyvŕtate iba jednu sadu dier. Osadte všetky súčiastky a skompletujte napájací zdroj. Pri konštrukcii zdroja je potrebné uzemniť celý zosilňovač a bežec trimra odbrumovača do jedného bodu blícko záporného pólu kondenzátora C6 v zdroji. Oživovanie zosilňovača začneme napájacím zdrojom. Trimer odbrumovača nastavte približne do polovice. Po zapnutí zdroja by malo byť napätie na elytoch C1 a C2 napätie približne 265V (pri napätí transformátora 190V). Pred každou manipuláciou zo zosilňovačom ktorý nie je zakrytovaný vybijte rezistorom 1 - 4,7K/5W kondenzátory v zdroji anódového napätia. Pred pripojením do zosilňovača by mali byť elektrónky zahorené, ak sa nepoužívali viac ako 12 mesiacov. Pripojte jednu z elektrónok a ampérmetrom nastaveným na rozsah 200mA (digitálny multimeter) merajte odoberaný prúd, ktorý sa bude postupne zvyšovať (po nažeravení elektrónky za cca 10 - 15 sekúnd) a nemal by presiahnúť hodnotu cca 40 - 45mA. Ak je všetko v poriadku, elektrónku uchyťte suchou handrou a odložte. Odoberaný prúd skontrolujte aj s druhou elektrónkou na druhom zosilňovači. Ak je všetko v poriadku opäť osadťe aj prvú elektrónku a zapnite zosilňovač. Trimrom P1 na zdroji nastavte minimálny brum v reproduktoroch. Ak máte možnosť, skontrolujte osciloskopom či niektorý zo zosilňovačov nekmitá (vstup pripojený na zem), ak by niektorý zo zosilňovačov kmital, pripojte na primárne vinutie výstupného transformátora kondenzátor 100pF/1KV. Ak by problém pretrvával zmenšite hodnotu rezistora v riadiacej mriežke triódy a úmerne tomu aj zväčšite kapacitu vstupného kondenzátora.Zoznam súčiastok zosilňovača:


R1 - 10MΩ
R2 - 330kΩ
R3 - 330Ω
R4 - 150kΩ
R5 - 180kΩ
R6 - 680kΩ
R7, R8 - 10kΩ
R9 - 150Ω / 1W
C1, C2 - 22nF / 400V
C3 - 10µF/400V
C4 - 47µF/25V
Elektrónka PCL86 alebo ECL86 viď. text
Výstupný transformátor 9WN 676 26 - Tesla
Pätica pod elektrónku Noval 9-kolík
Zoznam súčiastok zdroja:


R101 - 10Ω / 3W
R102 - 100Ω / 3W
C101, C102 - 180µF/400V
P101 - 680Ω
Transformátor 230 / 190V-0,12A + 13,25V-0,6A


Vnútorná konštrukcia PCL86 - Tesla (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)

Elektrónky PCL86 (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)

Zosilňovač s PCL86 pred zabudovaním do krabice (kliknutím sa zobrazí v plnom rozlíšení)Použitá literatúra :


[1] Datasheet PCL86, Phillips, 04.apr.1961
[2] Datasheet ECL86, Phillips, january 1970
[3] Televízne prijímače Tesla 4243 U - Spoletto, Tesla 4245 U - Martino, Servisná dokumentácia

Táto stránka vznikla z nadšenia autora bez akejkoľvek finančnej podpory kohokoľvek.
Optimalizované pre rozlíšenie monitora 1280 x 768 pixelov a viac.
© 2011 Roman Žipaj - OM0ARZ.


Na začiatoknaspäťĎalejHlavná stránka  Kontrola validity webstránky http://validator.w3.cz